Nyitóoldal

Történetünk

Névadónk:
Juhász Zsófia

Küldetés (szakmai munka, célok)

Elhelyezés feltételei, menete

Lakóink alkotásaiból

Hírlevelünk

Hírek,
AKTUÁLIS

Önkéntes szolgálat

Galéria, események

Elérhetőségek

Terveink

 

Ezért, szeretett atyámfiai, erősen álljatok, rendíthetelenül, buzgólkodjatok mindenkor az Úr dolgában, mint akik tudjátok, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban."
                                                                                                                        1Kor 15,58

 

Küldetés (szakmai célok)

Az intézmény minden dolgozója munkáját a keresztény értékrend és szellemiség szerint, a magyar református diakónia hagyományainak figyelembe vételével végzi, mindezt a magas szintű szakmaiság és a humánum jegyében teszi az ellátottakért érzett elkötelezettséggel és felelősségvállalással.

A Szeretetotthon szakmai munkája

Ápolás - gondozás

Egészségügyi alapellátás

Általános szakmai feltételek

A fogyatékos személyek otthonában élők állapotának felülvizsgálata

Mentálhigiénés ellátás

A Szeretetotthon szolgáltatásai

Térítési díj, költőpénz

Jogvédelem


Ápolás - gondozás

Ápoló-gondozó otthonunk – alapfeladatát tekintve – fogyatékos személyek ápoló-gondozó bentlakásos intézménye.

Engedélyezett férõhelyek száma: 200 fõ

Korcsoportok átlagos megoszlása:

             12-17 éves:              4 %
              18-24 éves:              8 %

                            25-35 éves:            46 %

              36-45 éves:            33 %

                            46-55 éves:               7 %

              56 -:                           2 %

 

 

Ápoló-gondozó otthonunkban a szakmai követelmények által meghatározottan törekedni kell az ellátottak elhelyezése során, az életkor, a nem, az egészségi állapot, az értelmi és a mozgásfejlettségi szint szerinti csoportok kialakítására.

Az egyes gondozási egységekben az ellátottak állapotuknak és lehetõség szerint igényeiknek megfelelő szintű gondoskodásban részesülnek.

Az ápolási – gondozási feladatokat 2 főépületben látjuk el.

”A” épület ún. PIROS TÉGLÁS HÁZ:              105 fő             15 csoportszobában   

                                     Ebbõl: 8 fõ kiskorú

       ”B” épület ún. FIÚ ÉPÜLET:                              48 fő              12 csoportszobában

      Kislétszámú gondozási egység: Barnabás:         12 fõ
                                                                 Jerikó:               8 fõ
                                                                 Egyéb:               3 fõ

 

Az intézmény az ellátottak gondozását túlnyomórészt 1,2 – 3,4 – 6 – 9 – 10 – 12 ágyas szobákban tudja megvalósítani. A gyermekek 8-10 éves korukig a fekvőbetegeket gondozó szobákban koedukáltan kerülnek elhelyezésre.

Egy csoportban helyezzük el azokat az ellátást igénybe vevőket is, akik azonos foglakoztatási formába közösen vesznek részt (pl. gyógypedagógiai iskolai-óvodai foglalkoztatás).

A kis létszámú gondozási egységben olyan személyek elhelyezése történik, akik képesek önmaguk részbeni ellátására, s nem igényelnek folyamatos, szoros megfigyelést, állandó felügyeletet és gondozást.

Jelenleg az 50 fős részlegek kialakításához a tárgyi feltételek nem biztosítottak, ennek megoldására tetőtér beépítésére, ill. nagyobb átalakítási munkálatokra van szükség, lásd részletesebben a Rövidtávú szakmai elképzeléseink c. fejezetben.

Egészségügyi alapellátás

Az ápoló-gondozó otthon lakóinak teljes körű – az ellátott szükségleteinek megfelelő – egészségügyi alapellátást/ellátást biztosít, mely a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel való ellátást, kötelező védőoltások és szűrővizsgálatok elvégzését is magában foglalja, térítésmentesen.

Az ápoló-gondozó otthon az általános orvosi ellátást folyamatosan, a szakorvosi ellátásokat szükségszerűen nyújtja.

A szakorvosi ellátások - ortopédia, pszichiátria - helyben vagy a Jávorszky Ödön Kórházban, kiskorúak esetében a Bethesda Kórházban történik.

Kórházi felvétel esetén is a Jávorszky Ödön Kórház biztosítja a gyógykezelést.

 

Az intézményben biztosított az ellátottak részére rendszeres vérkép- és vizeletvizsgálat, a fiziotherápiás kezelés, valamint szükség esetén a mozgásfejlesztés lehetősége is.

Az intézetvezető ápoló és a részlegvezető ápolók naponta legalább egy alkalommal vizitet tartanak, s a megbetegedetteket orvosi rendelésen bemutatják.

Munkaszüneti és pihenőnapon, valamint hivatali munkaidőn túl folyamatos orvosi készenlét, ügyelet biztosított Őrbottyán község háziorvosa vagy az ügyeleti szolgálat által.

Általános szakmai feltételek

A személyes gondoskodást nyújtó, tartós, bentlakásos, intézményi ellátásban részesülő személyre gondozási tervet kell készíteni.

A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat, az ellátott részére nyújtott segítségnyújtás egyéb elemeit és azok megvalósításának módszereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül kell elkészíteni.

Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport évente – jelentős állapotromlás esetén, annak bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

A gondozási terv módosítását az ellátást igénybevevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével kell elkészíteni. A gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybevevő aktív közreműködése.

Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni.

Az ápolási terv az ápoló-gondozó otthonban elhelyezett személy részére nyújtott, e rendeletben meghatározott ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható technikákat tartalmazza.

Ápoló-gondozó otthonunkban egyéni fejlesztési terv alapján határozzuk meg az ellátott személy részére, az egyénre szabott bánásmód, az önellátási képességének fejlesztését.

Az egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített gyógypedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül.

Az egyéni fejlesztési tervet kidolgozó munkacsoport félévente értékeli az elért eredményeket, és szükség esetén módosítja az egyéni fejlesztési tervet.

A fogyatékos személyek otthonában élők állapotának felülvizsgálata

A fogyatékos személyek otthonában élő lakóknál alapvizsgálatot és ellátási felülvizsgálatot kell végezni.

Az alapvizsgálat célja az ellátott (gyógy)pedagógiai, mentális és egészségi állapotának felmérése az egyénre szabott ellátás biztosítása érdekében.

Az alapvizsgálat eredményét a Szakértői Bizottság az intézményvezető és a vizsgálatot végző munkacsoport véleménye alapján, felülvizsgálja és szakvéleményt hoz az ellátott megfelelő gondozási helyét illetően.

A Szakértői Bizottság az alapvizsgálatot öt év elteltével vizsgálja felül (ellátási felülvizsgálat).

A fogyatékos személyek otthonában elhelyezett kiskorú személy állapotának felülvizsgálatáról külön jogszabály rendelkezik (Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság).

Mentálhigiénés ellátás

Az intézmény az ápoló-gondozó munka mellett gondoskodik az ellátottak mentálhigiénés ellátásáról.

Ennek keretében biztosítja:

Az intézményben az alábbi mentálhigiénés foglalkozások folynak:

Az intézményben az ellátottak részére fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk, melyet a Pedagógiai – fejlesztő csoport munkatársai végeznek. Ennek célja, az ellátást igénybevevők képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése, igazodva az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célokhoz.

Kiemelt feladatunk a már meglévő ismeretek folyamatos megerősítése, fejlesztése, valamint az új ismeretek átadása.

Törekednünk kell arra, hogy minden, a lakót érintő élethelyzetben vegyük figyelembe egyéni igényeit, kívánságait, meghagyva neki a döntés szabadságát. A saját döntés és annak következményeinek hatására alakulhat ki a felelősségteljes cselekvés is. Ezért minden egyéni kezdeményezésüket támogatnunk kell, legyen lehetőségük arra, hogy ténylegesen beleszólhassanak az őket érintő kérdésekbe.

Az egyéni fejlesztési terven alapuló segítő gondozási modell alkalmazásával lakóink ellátását, segítését az integráció – a normalizáció – az autonómia elveinek alkalmazásával oldjuk meg.

Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a lehetőségekhez mérten minél önállóbbá és kompetensebbé váljanak mindennapi életvezetésükben, illetve olyan szociális képességek alakuljanak ki bennük, melyek megkönnyítik mindennapjaikat.

A tanköteles korú személyek részére a korai fejlesztést, fejlesztő foglalkoztatást biztosítjuk.

A fejlesztő foglalkozások egyéni és csoportos formában zajlanak, heti órarend szerinti bontásban.


Az egyéni képességektől függő fejlesztő foglalkozások:

  1.  kultúrtechnikai ismeretek fejlesztése,
  2.  kommunikációs készség fejlesztése – drámapedagógia,
  3.  önkiszolgálás fejlesztése – lakóotthoni felkészítés,
  4.  konduktív fejlesztés,
  5. egészségmegőrző, kondicionáló torna – gyógytorna,
  6.  kézműves foglalkozások,
  7. autista fejlesztő foglalkozás.

1. Kultúrtechnikai ismeretek fejlesztése

A foglalkozások alkalmával lehetõség van az írás, olvasás gyakorlására, szinten tartására, fejlesztésére a már írni – olvasni tudó lakóink számára.

Irodalmi művek (mese, novella, vers, újságcikk) feldolgozása, szókincs-fejlesztés, különféle játékok felhasználásával. Gyakorlati, praktikus ismeretek közvetítése (levélírás, újságolvasás, tájékoztató feliratok, stb.).


2. Kommunikációs készség fejlesztése – drámapedagógia

A verbális kommunikációt használó lakók szókincsének bővítése, kifejezőkészségének fejlesztése beszélgetésekkel, történetek felolvasásával, versek, mesék, novellák segítségével.

Célunk az alternatív kommunikációs rendszerek bevezetése és alkalmazása is.

A gyakorlatban alkalmazható ismeretek közvetítése segíti a lakókat a konvencionális viselkedési formák elsajátításában, és a kapcsolatteremtésben. Pl.: kultúrált beszélgetés, telefonálás, metakommunikáció, közlekedés, tájékozódás, stb.

A foglalkozásokon színdarabokat, jeleneteket tanulnak meg lakóink, melyeket különféle ünnepeken rendezvényeken adnak elő.


3. Önkiszolgálás fejlesztése – lakóotthoni felkészítés

Olyan életvezetési ismeretek kialakítása, amely a mindennapi élet gyakorlati ismereteinek felhasználásával képessé teszik lakóinkat - a lehetőség szerinti – önállóbb életvitelre.

Kiemelt feladatunk a személyi és környezeti higiéniára való igény kialakítása, ennek folyamatos fenntartása, a kultúrált étkezési szokások elősegítése, alkalmazása.

A kiscsoportos lakóotthoni életformára felkészítés, praktikus életvezetési ismeretek közvetítése. Célunk az aktív, tevékeny életvitelre való felkészítés, az önálló döntés élethelyzetekben.


4. Konduktív fejlesztés

A súlyosan, halmozottan sérült tanköteles korú lakóinkkal konduktor foglalkozik gyógypedagógiai asszisztens segítségével. Alkalmazott módszerek: mozgásterápia, bazális stimuláció, fényterápia, zeneterápia, hidroterápia, kreatív terápiák.


5. Egészségmegőrző, kondicionáló torna

A foglalkozás célja:

Kondicionáló torna az általános erőnlét megtartása, fokozása érdekében, gyógytorna a rossz testtartás és gerincdeformálások javítására, speciális gyógytorna mozgásszervi betegségek esetén, zenés torna (aerobic) a mozgékonyabb fiataloknak, versenysportok az igényeknek, képességeknek megfelelően azoknak a lakóknak, akik szabad idejükben szívesen sportolnak (labdarúgás, úszás, stb.). A foglalkozásokat a kondicionálóteremben, illetve az udvaron tartjuk meg.


6. Kézműves foglalkozások

A fazekas mester által vezetett foglalkozásokon az agyagozás technikáit sajátítják el lakóink, egyéni képességeik szerint. A foglalkozásokon elkészült tárgyakat a lakók saját környezetük díszítésére, illetve ajándékozás céljából használják fel. Az intézmény dekorálása is szerepel feladataik között. Rendezvényeinken, vagy meghívásaink alkalmával az itt készült tárgyakból ajándékozzuk meg vendégeinket, vendéglátóinkat.


7. Autista foglalkoztatás

Autista lakóinkkal személyre szabott, egyéni foglalkozásokon gyógypedagógus foglalkozik. A szociális és kommunikációs készségek fejlesztésével az alternatív kommunikációs eszközök használatával segítjük autista lakóink beilleszkedését, viselkedési problémáik csökkentését.


Szabadidős tevékenységek

Lakóinknak olyan kellemes idõtöltést, kikapcsolódást szeretnénk nyújtani, amiben örömmel vesznek részt. Célunk az, hogy szabadidejüket hasznosan és tartalmasan tölthessék el.

A programok szervezésénél figyelembe vesszük lakóink igényeit, kívánságait, igazodunk egyéni érdeklődésükhöz, képességükhöz.

A lakó korának, egészségi állapotának, képességének és egyéni adottságának figyelembevételével szervezzük meg.

a) az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése,      ágytorna stb.),

b)    a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),

c) a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeum- látogatások, kirándulások, kiállítások stb.).

A szerzett tapasztalatok alapján bővül kapcsolatuk a tágabb környezetükkel, pozitív irányban fejlődnek az egymás közti és a munkatársakkal való kapcsolataik is. Növekszik aktivitásuk, önbizalmuk, sikerélmény elérésére törekednek.

Az intézményen belüli rendezvényeken, programokon való részvétel a közösséghez tartozás érzését erősíti és intézményünk hagyományainak őrzését segítik elő.

A Szeretetotthon szolgáltatásai

A szeretetotthon ellátottai számára teljes és folyamatos bentlakásos ellátást biztosít.

Ennek keretében biztosítja a napi háromszori – kiskorúaknak főétkezéseken kívül naponta legalább kétszer kiegészítő étkezést, az évszaknak megfelelő ruházatot és egyéb szükséges textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket.

Az intézmény magas szintű ápolási-gondozási színvonal elérésére törekszik, a szükségleteknek megfelelő egészségügyi ellátást nyújt, s az ellátottak habilitációja, képességeinek fejlesztése érdekében gyógypedagógiai jellegű nevelést, a meglévő képességeinek szinten tartására és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez.


További, a személyes gondoskodás körében nyújtott szolgáltatások:

Ruházat, textília biztosítása:

A lakó az intézményben saját ruházatát és textíliáját használja.

Ha a lakó megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt – szükség szerint más lábbelit – tartalmaz.
A ruházat pótlását elsődlegesen a lakók készpénzvagyonából kell biztosítani.

 

A fentieken túl - az életkornak megfelelő sportruházatot is biztosítani kell.

Az intézményi ellátásban részesülő tanköteles fogyatékos személy részére a korai fejlesztéshez, fejlesztő felkészítéshez, valamint az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges iskolai felszerelés is biztosításra kerül.


Sportoláshoz szükséges tréningruhát, tornacipőt biztosít az intézmény szükség esetén.

 


A lakó az intézmény által nyújtott ruházatot nem köteles használni, azonban saját ruházatának elhasználódása esetén is csak a Házirendben meghatározottak szerinti ruházati ellátást igényelheti.


Lehetőség van a hozzátartozó, ill. törvényes képviselő által hozott ruhanemű és textília személyes használatára azzal a kikötéssel, hogy az a lakó életvitelének megfelelő legyen.

Az intézmény vezetője a lakó szükségletei, valamint a ruházat elhasználódásának figyelembevételével gondoskodik az előírások szerinti ruházat beszerzéséről, illetve cseréjéről, abban az esetben ha erre a gondozott anyagi lehetőségei nem nyújtanak fedezetet.

Az intézményben szervezett keretek között foglalkoztatás folyik. A foglalkoztatás jellege szerinti védő- és munkaruha ellátásról, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről az intézmény gondoskodik.

A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi és azt egyéni nyilvántartó lapon kell az ellátást igénybe vevő részére kiadni.

A kiadott ruházatról a gondozási egység vezetője leltárt vezet.

Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[endif]-->

a)      három váltás ágyneműt,<!--[if !supportLists]-->

b) a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket,

<!--[if !supportLists]-->c) a gyermekek és incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja.<!--[endif]-->

Ezen textilféleségek biztosításánál is legyen rendező alapelv, hogy  ágyneműt, törölközőt akkor biztosít az intézmény, ha a lakó nem rendelkezik vele és beszerzésére anyagi okok miatt nem képes.

Étkeztetés:

A szeretetotthon az ellátottak számára napi három fő- és kétszeri kiegészítő étkeztetést biztosít, a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Ha az ellátást igénybevevő egészségi állapota indokolja, részére az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőségeket (pl. diéta, gyakoribb étkezés) kell biztosítani.

A fekvőbetegek ellátása során gondoskodni kell a rendszeres folyadékbevitelről.

A kötelező étkezéseken túlmenően külön ellátásban részesülnek az ellátottak a közösségi ünnepeken (pl. farsang, húsvét, gyermeknap, télapó, karácsony, születésnap, névnap), amikor valamennyi ellátott az alkalomnak megfelelően édességet is kap, továbbá az adományozók által biztosított gyümölcs, édesség is étkezésen kívüli alkalommal kerül kiadásra.

A fekvőbeteg ellátottak étkeztetése a szobákban, járóképes ellátottak, kis létszámú gondozási egységekben az étkező – nappaliban történik.

A korszerű táplálkozás mennyiségi és minőségi feltételeinek, ápoló-gondozó otthoni körülmények közötti biztosításáért az Élelmezési Tanács felelős.

Az Élelmezési Tanács tagjai: az intézetvezető ápoló,
                                          a vezető pedagógus,
                                          az élelmezésvezető,az ellátottak képviselője.

A konyhai felújítás várhatóan 2006. őszén történik meg, s ez időponttól kezdődően a teljeskörű HACCP rendszer kerül bevezetésre az élelmezési egység egész területén.

Térítési díj, költőpénz

Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét évente kétszer az intézményt fenntartó határozhat meg.

A térítési díjak összegéről, fizetésének módjáról az intézmény vezetője Értesítésben tájékoztatja a díjfizetőt.

A jogszabályi előírásokkal összhangban intézményünk az ellátottak számára költőpénzt biztosít, a Költőpénz kezelési szabályzatban leírtak szerint.

Az intézményben élő, gyámság vagy gondnokság alatt álló személy a saját jövedelmét, költőpénzét törvényes képviselője vagy korlátozó gondnokság esetén kérésére a segítő (részlegvezető ápoló, ápoló-gondozó) a költőpénz felhasználásához segítséget nyújt számára.

Ha az ellátást igénybe vevő gondnokság vagy gyámság alatt áll, a vagyonának kezelése a külön jogszabályban meghatározottak szerint történik.

Jogvédelem

A szociális intézményi ellátást igénybe vevő személyek, és az intézettel jogviszonyban álló dolgozók számára biztosítani kell alkotmányos jogaik érvényesülését, különös figyelemmel

    -         az élethez, emberi méltósághoz,
-         a testi épséghez,
-         a testi-lelki egészséghez,
-         a személyes szabadsághoz és mozgásszabadsághoz,
-         a személyes adatok védelméhez,
-         az önrendelkezéshez,
-         a munkához, pihenéshez, művelődéshez,
-         az egyenlő bánásmódhoz,
-         az esélyegyenlőséghez

való jogra.

Fogyatékos ellátottaink speciális jogainak érvényesülése érdekében biztosítani kell

     -         az akadálymentes környezetet,
-         az őket érintő információhoz való hozzáférést,
-         a képességek, készségek fejlesztését, ill. állapotjavítás-, szinten tartás lehetőségét,
-         társadalmi integrációhoz, kapcsolattartásukhoz való jogot.

Az intézmény lakóira és dolgozóira vonatkozó érdekvédelmet az

     -         Érdekképviseleti Fórum,
-         Ellátottjogi képviselő,
-         Esélyegyenlőségi Terv

szabályai érvényesítik.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:

          3 fő lakó
            1 fő hivatásos gondnok
            3 fő hozzátartozó
            1 fő az intézmény dolgozóinak képviselője
            1 fő a fenntartó képviselője.


Az Érdekképviseleti Fórum működését az Érdekképviseleti Fórum Szabályzata tartalmazza.

Az Ellátottjogi képviselő az ellátottaknak jogaik gyakorlásában nyújt személyre szóló segítséget, minden hónap 4. szerdáján.

Az Ellátottjogi képviselő munkája során köteles az ellátottakra vonatkozó személyes adatokat és orvosi titkot a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.

Elérhetősége az intézmény hirdetőtábláján jól láthatóan került kifüggesztésre.

A munkahelyi Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazottak szerint biztosítjuk az intézménnyel munkaviszonyban álló személyekkel szembeni egyenlő bánásmód követelményének megtartását, és a hátrányos helyzetű dolgozók esélyegyenlőségét.

vissza a lap tetejére