Nyitóoldal

Történetünk

Névadónk:
Juhász Zsófia

Küldetés (szakmai munka, célok)

Elhelyezés feltételei, menete

Lakóink alkotásaiból

Hírlevelünk

Hírek,
AKTUÁLIS

Önkéntes szolgálat

Galéria, események

Elérhetőségek

Terveink

 

TERVEINK

Rövid távú szakmai program (1-3 év)

Általános célkitűzések a rövidtávú (1-3 év) program kapcsán

Stratégiák és feladatok az általános célkitűzések kapcsán

Szakmai létszám és szakképzettségi követelmények változása

Intézményünk jelenleg 78 fő szakdolgozóval oldja meg az ápolás-gondozás, a fejlesztés feladatait. A dolgozók 89 %-a szakképzettnek minősül az ágazati jogszabály elvárásai szerint.

A modernizációs törekvések, valamint a jogszabályi előírások megvalósítása során a tevékenység lényeges tartalmi elemeinek hangsúlyeltolódása eredményezi a szakemberek számának és végzettségének igazodnia kell az új típusú ellátási struktúrához. Ennek értelmében olyan szakképesítésű szakemberek szükségesek, akik az egyéni és kiscsoportos fejlesztést (zene terápia, mozgásjavítás, önkiszolgálás fejlesztése, logopédiai fejlesztés) biztosítani tudják. Ehhez zene tanár, testnevelő tanár illetve, gyógypedagógiai végzettségű szakember alkalmazása szükséges.

A megengedő, paternalista gondozási modell helyébe lépő segítő gondozási modell az egyik jelentős eleme a ránk váró szakmai feladatoknak.

Tehát nem a szociális szakirányú végzettséggel rendelkező kollégák alkalmazása lesz a cél, hanem a pedagógiai-gyógypedagógiai ismeretekkel rendelkezőké, és ezen ismeretek átadására képes szakemberek foglalkoztatása kerül előtérbe.

Új munkakörök jelennek meg a társadalmi integráció erősítése céljából illetve a családi kapcsolatok felmelegítése, a rehabilitációs lehetőségek feltérképezése céljából. Ilyen például a szabadidő szervező, a szakmai belső ellenőr, a program menedzser vagy a számítástechnikai rendszer felügyeletéért felelős rendszergazda.

A szakmai munka minőségének javítása keretében

A szociális intézményekben a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.

A működési nyilvántartást a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet vezeti.

A továbbképzés továbbképzési időszakokra van osztva, tartama 5 év.

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással történik. 

A szeretetotthon szakmai feladatához tartozik:

 

Szeretetotthon külső és belső modernizációja

Külső modernizáció

Az intézmény külső modernizációja hosszú távú folyamat eredménye.

Az ágazati minisztérium és a fenntartó intézkedéseinek azonban találkozniuk kell a területről jövő kezdeményezésekkel.

Ennek érdekében mindent megtesznek intézményünk szakemberei.

Első lépésben kezdeményeznünk kell a szakmai kapcsolat kialakítását más intézményekkel, megismerve egyéni specialitásukat, a szolgáltatásaik filozófiáját.

Az egyes szolgáltatási típusok között törekszünk az átjárhatóság biztosítottságára.

A külső integráció másik lépéseként, meg kell ismerünk a környéken működő állami és nem állami fenntartású szociális intézmények tevékenységét, hogy ne csak az egyes szociális szolgáltatási körök közötti átjárhatóságot tudjuk biztosítani, hanem az eltérő fenntartású intézmények közötti kapcsolatrendszer és produktív együttműködés is létrejöjjön.

Az integráció legmagasabb fokaként fontos, hogy más szektorok szakemberei is informáltak legyenek tevékenységünkrõl. Elsősorban az egészségügyi és oktatási szféra szakembereivel, intézményhálózatával való szoros kapcsolat kialakítására kell szervezeti kereteket találni.

Nem elég néhány kölcsönös látogatás, kidolgozzuk az együttmûködés alapelveit, színtereit a folyamatos kapcsolattartás és információáramlás biztosításának módszereit.

Belső modernizáció

A belső modernizáció célja, az esélyegyenlőségi törvényben megfogalmazott alapelvek, a normalizáció, integráció és autonómia elvének érvényre juttatása. A folyamat megvalósítása érdekében az intézményi működés fontos területeit érinti a változtatás.

Ezek a területek a következők:

Ugyanehhez kapcsolódó célkitűzés a kerekesszékes lakó biztonságos szállítása, szakorvosi ellátásra, hivatalos ügyintézésre, szabadidős programokra, kirándulásokra. Megvalósítható egy speciális autóbusz megvásárlásával, mely átalakítással alkalmas a kerekesszékes lakó külön mozgatása nélkül történő szállításra.
Különböző pályázati pénzeszközök felhasználásával valósulhat meg mindkét program.

esszékes lakó külön mozgatása nélkül történõ szállításra.peciális autóbusz megvásárlásával, mely átalakítással alkalmas a k

A szociális intézmények feladatairól és működésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, illetve a Szociális Törvény tartalmazza az ápoló-gondozó otthonok működésének személyi és tárgyi feltételrendszerére vonatkozó elvárásokat.

A jogalkotás fejlődésével időben is nyomon követhető, hogy a tárgyi feltételek tekintetében egyre inkább megfogalmazódik a magánszféra biztosításának szükséglete, az intimitás lehetőségének megteremtése az intézményekben.

A modernizációs program megvalósítása során egy és két ágyas, maximum 4 ágyas hálótermek, szobák alakíthatóak ki, amelyek megvalósítására kettő program megtervezésével és a lakószobák számának növelésével próbálunk törekedni.

A közösségi helyiségek számát radikálisan növeli kell, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ellátott a közösségi programok és tevékenységek gyakorlása során is megválaszthassa a funkciónak megfelelõ helyiséget. Nem elegendő tehát egy helyiség, a korábbi gyakorlattól eltérően, az ún. nappali valamennyi program szervezésére, lebonyolítására.

Külön termet szükséges biztosítani, adekvát berendezéssel a mentálhigiénés tevékenységek végzésére, a vallásgyakorlására, látogató fogadására. Fontos, hogy mód nyíljon az egészségmegőrző, kondicionáló torna lehetőségek gyakorlására, újabb kondicionáló tornaterem létrehozásával.

 

Szociális integrációt elősegítő, önállóbb, családiasabb, természetesebb
életmódot lehetővé tevő gondozási formák bevezetése

Mozgássérült, kerekesszékes ellátottaink számára kiemelt feladat, az önállóbb életvitelre történő felkészítés, annak lehetőség szerinti biztosítása.

A szeretetotthonban élő értelmileg akadályozott kerekesszékes személyek közül az arra alkalmasakat felkészítésük után, újonnan épülõ lakóotthonokba szeretnénk kiköltöztetni. Ezzel egy időben a zsúfoltság csökkentésével az intézetben élők számára is jobb életkörülményeket tudnánk biztosítani.

Tervünk a felkészített és az önállóságot már megszokott lakóotthonban élő ellátottak számára családi ház vásárlása, vagy építése a nagyközség területén.

Céljainkat hosszabb távra kell megfogalmaznunk, stratégiánkban gondolkodva és lehetőségeket hagyva az alternatív megoldásokra.

Normalizáció-, integráció-, autonómia, ezek azok az elvek, amelyek alkalmazásával a szeretetotthonban élő ellátottak részére egy teljesebb élet megélése válhat valóra.

Ezen integrációs program lehetővé teszi az önállóbb, családiasabb, természetesebb életmód kialakítását, javítva a társadalmi elfogadottságot és az életminőséget.

Az intézményi demokrácia erősítése

Az intézményi menedzsment demokratikus, delegáló, inovatív vezetési stílust preferál.

Ennek érdekében sokrétû tanácsadó rendszert hívott életre, melyek közül szükséges:

Az intézményi kapcsolatrendszer bővítése

Az eddigi széleskörű kapcsolatok ápolása, fejlesztése közös rendezvények, szakmai napok tartásával.

A kapcsolatok bővítése szükséges:

Különös tekintettel a habilitáció, a rehabilitáció területén új típusú módszerekkel dolgozó, korai fejlesztésbe kiemelkedő eredményeket felmutató szervezetek, valamint az életkezdést elősegítő, a továbbfoglalkoztatást megvalósító intézetek, vállalatok vonatkozásában.

 
Az ellátottak családjával még szorosabb szakmai és tevőleges együttműködés szükséges:

PR tevékenység javítása

Az intézmény image-nek kialakítása, megismertetése, a szakmai munka elismertetése és a társadalmi elfogadottság javítása érdekében bátrabban és sokszínûbben kell a nyilvánosság előtt megjelenni.

Ennek érdekében az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg: